037. Horizonty XIV.,2015, olej,plátno, 30x45cm 038. Horizonty XV.,2015, olej,plátno,30x45cm 039. Horizonty XVI.,2015, olej,plátno, 30x45cm 040. Premeny II.,2012, olej,plátno, 120x80cm 041. Frekvencie I.,2016, akryl,plátno, 90x90cm 042. Frekvencie II.,2016, akryl,plátno, 90x90cm
thn_037. Horizonty XIV.,2015, olej,plátno, 30x45cm.jpg thn_038. Horizonty XV.,2015, olej,plátno,30x45cm.jpg thn_039. Horizonty XVI.,2015, olej,plátno, 30x45cm.jpg thn_040. Premeny II.,2012, olej,plátno, 120x80cm.jpg thn_041. Frekvencie I.,2016, akryl,plátno, 90x90cm.jpg thn_042. Frekvencie II.,2016, akryl,plátno, 90x90cm.jpg
043. Frekvencie III.,2016, akryl,plátno, 90x90cm 044. Frekvencie IV.,2016, akryl,plátno, 90x90cm 045. Frekvencie V.,2016, akryl,plátno, 100x70cm 046. Bez názvu,2016, akryl,plátno, 80x80cm 047. Ice I.,2016, olej,papier, 65x50cm 048. Ice II.,2016, olej,papier, 65x50cm
thn_043. Frekvencie III.,2016, akryl,plátno, 90x90cm.jpg thn_044. Frekvencie IV.,2016, akryl,plátno, 90x90cm.jpg thn_045. Frekvencie V.,2016, akryl,plátno, 100x70cm.jpg thn_046.  Bez názvu,2016, akryl,plátno, 80x80cm.jpg thn_047. Ice I.,2016, olej,papier, 65x50cm.jpg thn_048. Ice II.,2016, olej,papier, 65x50cm.jpg
049. Kompozícia,2011, olej,plátno, 120x80cm 050. Krajina,2014, akryl,plátno, 80x70cm 051. Les I.,2014,olej,sololit, 58x51cm 052. Les II.,2014,olej,sololit, 58x51cm 053. Les III.,2014, olej,sololit, 58x51cm 054. Les IV.,2014, olej,sololit, 58x51cm
thn_049. Kompozícia,2011, olej,plátno, 120x80cm.jpg thn_050. Krajina,2014,  akryl,plátno, 80x70cm.jpg thn_051. Les I.,2014,olej,sololit,  58x51cm.jpg thn_052. Les II.,2014,olej,sololit,  58x51cm.jpg thn_053. Les III.,2014, olej,sololit,  58x51cm.jpg thn_054. Les IV.,2014, olej,sololit, 58x51cm.jpg


Administrator: Radek Production