031. Horizonty VIII.,2015, olej,plátno, 130x95cm
031. Horizonty VIII.,2015, olej,plátno, 130x95cm.jpg