030. Horizonty VII.,2015, olej,plátno, 130x95cm
030. Horizonty VII.,2015, olej,plátno, 130x95cm.jpg