028. Horizonty V.,2015, olej,plátno, 65x49cm
028. Horizonty V.,2015, olej,plátno, 65x49cm.jpg