027. Horizonty IV.,2015, olej,plátno, 65x49cm
027. Horizonty IV.,2015, olej,plátno, 65x49cm.jpg