012. Kompromisy V.,2012 olej,plátno, 170x130cm
012. Kompromisy V.,2012 olej,plátno, 170x130cm.jpg