011. Premeny I.,2012, olej,plátno, 120x80cm
011. Premeny I.,2012, olej,plátno, 120x80cm.jpg