529 Horizonty V. 2022 olej na plátne 80x105cm
529 Horizonty V. 2022 olej na plátne 80x105cm.jpg