528-4 Horizonty IV. 2022 olej na plátne 55x65cm
528-4 Horizonty IV. 2022 olej na plátne 55x65cm.jpg