528-1 Horizonty I. 2022 olej na plátne 55x65cm
528-1 Horizonty I. 2022 olej na plátne 55x65cm.jpg