512-6 Úvaha VI. 2021 olej na papieri 38x46cm
512-6 Úvaha VI. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg