512-5 Úvaha V. 2021 olej na papieri 38x46cm
512-5 Úvaha V. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg