512-4 Úvaha IV. 2021 olej na papieri 38x46cm
512-4 Úvaha IV. 2021 olej na papieri 38x46cm.jpg