024. Horizonty I.,2015, olej,plátno, 90x90cm
024. Horizonty I.,2015, olej,plátno, 90x90cm.jpg